Bilag 01

 

 

En virksomhedstilpasset version af Simensens model for procesorienteret skrivning

 

Følgende er en kronologisk opstilling over de aktiviteter, der iværksættes når projektdeltagerne er identificeret.

 

 

Formøde - introduktion til projektet (1. uge)

 

ProjektVejleder (herefter PV) og ProjektDeltager (herefter PD) aftaler et møde af ca. 3 timers varighed.

 

PV præsenterer fasemodellen for PD og begrunder i et ikke-akademisk sprog det lærings­teoretiske rationale for valg af denne metode.

 

Programmet HotPotatoes præsenteres, med PD får mulighed for hands-on afprøvning.

Endvidere præsenteres en linksamling til open source værktøjer, herunder Dialang og Gramster, igen med mulighed for hand-on afprøvning.

 

Ugentlige "konsultationstimer" mellem PV og PD skemalægges som "Vejledermøde".

Eventuelt udarbejdes i fællesskab en skitse til en gennemgående "dagsorden" for disse møder.

 

               1) Hvordan forløber arbejdet med aktiviteterne

2) Er der it-tekniske problemer

3) Stod det klart hvad der var formålet med aktiviteten

               4) Hvad er status - eller hvad er nået og hvad er eventuelt ikke nået

               5) "Inspiration" til de kommende aktiviteter

               5) Kort om løst og fast

 

 

 

 

Vejledermøde 1:                FeedbackVejledermøde efter en uge, som tidligere planlagt.

                             Med baggrund i den aktivitet der har udfoldet sig i løbet af Introduktionsfasen igangsættes den egentlige skriveproces nu.

 

 

Fase 1A)

Før skrivning - forberedelsesfasen (2. uge)

 

Hovedformål: Input, fokusering og motivation.

 

Bundne aktiviteter:

Læsning af udvalgte emnerelaterede tekster,.heraf én der kunne tjene som modeltekst. For ikke at fastlåse deltagerens fokus på det endelige produkt, skal det dog ikke ekspliciteres, hvilken tekst PV opfatter som modeleksempel.

Udleveres i hardcopy til deltageren samt som Linksamling (link).

Formål: Fokusering på emneområdet, dets leksis og sproglige diskurs. (Ordbog kan anvendes)

 

Hot Potatoe cloze-øvelser, udarbejdet af PV og baseret på ovenstående tekster.

Formål: Fokus på leksis gennem fri repetition.

 

Mulighed for frie aktiviteter:

Mulighed for supplerende fri læsning af emnerelaterede tekster. Linksamling hertil. Formål: Motivation.

 

Mulighed for fri læsning af tekster der i et ikke udpræget akademisk sprog redegør for den anvendte læringsteori, herunder konstruktivisme og social-konstruktivisme. Linksamling hertil.

 

 

Vejledermøde 2:                 Dialog om forløb af aktiviteter og igangsætning af fase 2, jf. dagsorden.

 

Med baggrund i den aktivitet der har udfoldet sig i løbet af de første 2 uger fokuseres der nu på PD og dennes særlige læringsmæssige behov, mao. øget engelsksproglig kompetence og mulighed for metalæring. Begreber af afgørende betydning for læring ekspliciteres, herunder metakommu­nikation, reflektion og tillid/fortrolighed mellem de involverede parter.

 

PV klargør hvor vigtigt det er at opretholde en åben dialog hele vejen gennem processen - og det understreges at vejledermøderne skal betragtes som gensidigt fortrolige. Der kan evt. henvises til litteratur som "Organisationsudvikling gennem dialog" (1996/2001, Helle Alrø (red.), Ålborg Universitetsforlag og Institut for Kommunikation).

 

Dernæst præsenteres deltageren for projektvejlederens forslag til en tidsramme for de enkelte faser, men det understreges samtidig, at denne formentlig vil skulle revideres løbende.

 

Formål: Fokusering på PDs behov. At skabe trygge rammer for deltagerens selvstændige aktive medvirken under processen.

 

At give PD mulighed for at planlægge udfra tilgængelige ressourcer for at kunne danne sig et nogenlunde overblik over hvor meget tid PD skal afsætte til de enkelte faser. Projektvejlederen understreger, at det er vigtigt undervejs i processen, at den skrivende ikke ignorerer planen og dens tidsramme.

 

Fase 2 A                    Afgrænsning og strukturering af opgaven og processen (3. uge)

 

Vejledermøde 3:                 Dialog om forløb af aktiviteter og igangsætning af fase 2, jf. dagsorden.

 

 

Fase 2B                     Skrivning af kladde

 

Deltageren udarbejder nu på baggrund af det tidligere gennemgåede selvstændigt en råskitse/ kladdetekst, uden opslag i ordbøger.

 

Dialog om ugens aktiviteter og evt. spørgsmål til næste fase. PV demonstrerer brugen af Markin3, herunder hvordan også processen med at formulere feedback er faseopdelt, jf. de tilpassede rettenøgler 1-3.

Formål: Modvirke forvirring og opretholde tillid gennem transparens.

 

 

Vejledermøde 4:                 Dialog om forløb af aktiviteter og feedback på teksten, jf. dagsorden.

 

 

Fase 3 A                    Produktion af 1. tekstversion

 

 

Vejledermøde 5:                 Dialog om forløb af aktiviteter og feedback på teksten, jf. dagsorden.

 

Markin3 med knappanel "fase 1", anvendes af PV.

 

Der fokuseres på følgende:

Er tekstens hovedpointe klar?

Er tekstens budskab i overensstemmelse med virksomhedens holdning på området.

Er teksten vinklet så læseren/modtageren af budskabet med rimelighed vil kunne afkode hvad der er virksomhedens holdning på området.

Er indledningen logisk og passende i forhold til emnet?

Er afslutningen logisk og passende i forhold til emnet?

 

 

Fase 3 B                    Produktion af 2. tekstversion

 

Med afsæt i dialogen om første tekstversion udarbejder PD herefter en ny tekst. Det anbefales, ikke at genbruge/redigere i den første tekst, men derimod at begynde på ny. Formål: Undgå fastlåsning af tankegang, mere fri brug af den inspiration der (forhåbentlig) har indfundet sig under dialogen med PV.

 

Vejledermøde 5:                 Dialog om forløb af aktiviteter og feedback på teksten, jf. dagsorden.

 

Markin3 med knappanel "fase 2", anvendes af PV.

Er den ny tekst formuleret så klart og entydigt, at man som læser ikke lades i tvivl om meningen?

Kan en læser fra målgruppen uden problemer følge hvordan tekstens indhold udforldes og giver det mening? Eller skal der måske rækkefølgen sætninger og/eller afsnit?

Er teksten opdelt i passende afsnit i forhold til indholdet? Eller skal nogle afsnit samles og andre opdeles?

Er de enkelte sætninger og afsnit logisk og sammenhængende opbygget hvad indhold angår./ argumentation angår?

 

 

Fase 3 C                    Produktion af 3. tekstversion

 

Forekommer der uhensigtsmæssige gentagelser af ord, vendinger eller temaer?

Er nogle passager skrevet i telegramstil med for mange korte sætninger?

Er nogle passager formuleret for tungt med for mange lange sætninger?

Er der overflødigt fyldstof/irrelevante informationer i forhold til formålet med teksten? Er fortrolige oplysninger udeladt?

 

Vejledermøde 6:                 Dialog om forløb af aktiviteter og feedback på teksten, jf. dagsorden.

 

Markin3 med knappanel "fase 2", anvendes af PV.

 

 

Fase 3 C                    Produktion af 4. tekstversion

 

Jf. hidtil og Markin3 knappanel "fase 1" og "fase 2" anvendes i kombination af PV.

 

 

Fase 3 D                   Produktion af 5. tekstversion

 

Jf hidtil og Markin3 knappanel "fase 1" og "fase 2" anvendes i kombination af PV.

 

 

Fase 4                       Korrektionsfase (fokus på formalsproglige fejl)

 

Feedback fase 4 - Markin3 med progrtammets default knappanel (engelsk version), anvendes af underviser i denne fase, hvor der fokuseres på formalsproglige aspekter.

 

Ekstern ressourceperson

 

Det kan på dette stadie i processen overvejes at lade en, evt. ekstern, ressourceperson (translatørniveau) gennemgå teksten og formulere kommentarer overfor PV af eventuelle formalsproglige fejl/mangler. PV vil herefter formidle disse kommentarer videre til PD.

 

 

Afsluttende evaluering

 

Der holdes et afsluttende evalueringsmøde mellem PV og PD, hvorefter teksten "offentliggøres i virksomheden".

 

Projektansvarlig afdeling: Uddannelsesafdelingen

Projektledelse/tovholder: MILS, eller en tilsvarende baggrund.

Tilbage til bilagsoversigt