Bilag 03

 

En PowerPoint præsentation af projektet

 

Følgende tekst vil jeg omsætte til en .PowerPoint præsentation som jeg vil placere under den web-side jeg vil producere til Prøve 2.

 

Præsentationen henvender sig til dem, der kan tænkes at skulle forhåndsgodkende iværksættelse af et sådant projekt i en given virksomhed.

 

1)            Hvad er problemet, som søges løst ved gennemførelse af projektet?

Vi er i underskud med hensyn til kompetencer indenfor engelsksproglig kommunikation

Vi har allerede mange opgaver - og vil utvivlsomt få flere i fremtiden - der kun kan løses tilfredsstillende, hvis vores medarbejdere kan kommunikere rimeligt "tvangfrit" på engelsk (henvis til Dialang testen).

 

2)            Hvilket resultat skal projektet stile mod at nå?

 

Succeskriteriet for projektet er, at "et antal medarbejdere, tilegner sig øget kompetence i engelsksproglig sprogbehandling".

 

3)            Hvordan kan vi afgøre om, og i givet fald hvornår, vi har nået vores mål?

 

               Vores mål er nået når der foreligger enbrugbar engelsksproglig tekst af min. A-4 format, som vores virksomhed kan præsentere for en ekstern samarbejdspartner

 

 

Den færdige tekst er forud blevet kommenteret og godkendt af henholdsvis en kollega fra samme afdeling som deltageren, med hensyn til

               - indholdssiden, faglig diskurs og kontekst

- fagsproglige termer, f.eks. indenfor "Accounting" og "Finance"

 

en kollega fra uddannelsesafdeling (en MILS'er), med hensyn til

- evaluering af de individuelle læringsforløb

- anvendte læringsstrategier

- det formalsproglige aspekt

- kongruens ift. virksomhedens kommunikationsstrategi

 

 

4)            Hvilke aktiviteter og redskaber kan sandsynliggøre, at deltagerne holder kursen frem mod opfyldelse af projektets succeskriterie

 

Et webbaseret program, MarkIn3, vil blive brugt til at understøtte processen.

 

En webbaseret test, Dialang, kan eventuelt gennemføres før og efter forløbet.

 

5)            Hvad vil udgiften være ved at gennemføre projektet

 

               Rammebeløb til godkendelse udgør 10.000,- kroner

 

Udgifter vil være en brugerlicens til Markin3 til projektvejlederen

(pris: 30 EURO)

 

Eventuelt, i mindre omfang, ekstern levering af særlige sproglige ydelser - for eksempel i form af translatørarbejde.

 

6)            Hvad vil de samlede omkostninger være ved at gennemføre projektet

 

Det vil alt andet lige være omkostningsneutralt, idet det antages og forudsættes, at de medarbejdere der melder sig til projektet, ikke fragår nogen af deres faste opgaver, men derimod netop udfører "lærings­arbejdet" i sammenhæng med eller i forlængelse af eksisterende opgaver.

 

7)            Hvad kan der peges på af mulige positive gevinster

 

Øget motivation og jobglæde gennem udviklende udfordringer

Højnelse af sproglige kompetencer, gennem at kvalifikationer "i dvale" vækkes og bringes i anvendelse

øget kreativitet i tænkemåder

øget risikovillighed

større selvstændighed i problemløsning

 

Metalæring!

En afsmittende effekt kunne tænkes i retning at deltagerne bliver mere nysgerrige efter at udforske og udvikle egne arbejdsmetoder og -strategier

 

8)            Hvem kan tænkes at ville/kunne deltage?

 

Projektet vil blive præsenteret på en selvstændig side under Uddannelsesafdelings side på virksomhedens Intranet

               Der lægges op til fuldstændig frivillig deltagelse

               Man skal have været ansat i virksomheden i min. 4 år

               Man skal være villig til at indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med de øvrige deltagere

 

 

Projektansvarlig: Uddannelsesafdelingen / Projektleder/tovholder: MILS, eller en tilsvarende baggrund.

 

Tilbage til bilagsoversigt