Til forside

LIS HARTMARKS SPROGHJEMMESIDE

MIN PRØVE

Kontakt via e-mail
HOT POTATO

 

 

 

 

 

 

Oparbejdelse af kompetence

indenfor engelsksproglig skriftligcomputermedieret kommunikation

gennem anvendelse af en procesorienteret metode

 

 

 

- en virksomhedsorienteret model for voksne erhvervsaktive, der ønsker at bringe deres sproglige kvalifikationer i spil - med henblik på oparbejdelse af kompetence indenfor skriftlig engelsksproglig produktion.

 

 

 

 

 

Prøve 2 - Produktion

 

 

 

 

 


 

Indeks (opgaven må fylde 10 sider (eller i alt 22.000 karakterer).

 

Målformulering for Prøve 2 - Produktionsdelen (vægt 1/3 læringsteori & 2/3 IT teori)

Succeskriterier

 

Del 1:         Rationale

 

                   Baggrunden for produktet

Forståelse og procesorientering

Feed-back - afpasset vejledning

Screening af tekster (- baggrundsmaterialet i projekt-casen - NY TEKST og kommentar/link til tekstanalyses data, som de foreligger fra programmet XXs side.

Dialang

Selvtest

 

Del 2:         Produktionsmetode

               Betragtninger over brugen af ........

 

               Markin3 - begrundelse for valg af værktøj

Hvordan bruger man faciliteterne i Markin3

 

 

Del 3:         Konklusion og selvreflektion.........................................................

 


 

Målformulering

 

        Jeg har som mål for denne Prøve 2 at forsøge at begrunde og opstille en model for et projektforløb, som jeg forestiller mig kunne gennemføres indenfor en given virksomheds rammer. Den tekniske side af mkin opgaveløsning vil være en website med 6 faner til subsites med henholdsvis nærværende tekst, bilagene til teksten, min tilpassede udgave af Markin3, en HotPotato øvelse og endelig en side med links til andre sider og open source programmer, der kan fungere som hjælperedskaber i forbindelse med skriveprocessens forskellige aktiviteter.

 

 

Succeskriterier for denne Prove 2 - Produktion

 

Første kreterie er, at det lykkes mig at sandsynliggøre og demonstrere, at jeg kan producere en website, som en given projektdeltager kan få udbytte af at bruge, fordi

 

 

Da temaet for den website jeg har lavet er Prove 2 Produktion, skal den ikke betragtes som værende udformet med nøjagtig det brugerinterface, som selve projektets site vil få.

 

Andet kriterie er, at det lykkes mig at demonstrere, at jeg i hovedtrækkene har forstået at anvende og tilpasse Markin3 som det redskab, der kan fungere som en væsentlig understøttelse af et projektforløb som det jeg beskriver i min model (bilag 01).


 

Del 1 - Rationale

 

"Vilje til, samt ansvar og mulighed for at løse udviklende arbejdsopgaver".

 

Med udgangspunkt i denne formulering vil jeg forsøge med denne opgave at give en praktisk orienteret beskrivelse af det projektforløb, jeg har opstillet som en mulighed, rettet mod en given medarbejder i en given virksomhed der ønsker øget kompetence indenfor området skriftlig engelsksproglig produktion - som beskrevet i min opgaveløsning til Prøve 1, altså

 

               en virksomhedsorienteret model for voksne erhvervsaktive, der ønsker at bringe deres sproglige kvalifikationer i spil - med henblik på oparbejdelse af kompetence indenfor skriftlig engelsksproglig produktion.

 

Jævnfør min oprindelige problemformulering fra april 2004 (bilag 02) har jeg valgt at benytte Aud Marit Simensens model for et faseopdelt forløb (1998, s.210). Jeg tager konkret udgangspunkt i Lone Ambjørns beskrivelse af, hvordan hun har anvendt Simensens model i sin undervisning på BA i Spansk. Jeg har tilpasset modellen med afsæt i mine egne arbejdserfaringer med at producere engelsksproglige tekster indenfor forskellige fagområder (i bilag 01 beskriver jeg i detaljer, hvilke aktiviteter jeg tænker mig udfoldet i løbet at min case, et projektforløb).

 

 

Baggrunden for projektets arbejdstekst og emneområde

 

Oprindeligt planlagde jeg at detail-beskrivelsen af projektforløbet skulle afspejle en arbejdssituation og -opgave som den ville kunne forekomme i en Finansafdeling i en dansk olieproducerende virksomhed, idet jeg har hentet hovedparten af mine fagsproglige arbejdserfaringer i en sådan kontekst.

 

På baggrund af mine seneste erfaringer har jeg dog valgt at beskrive en lidt anden situation. Nærværende opgave tager således direkte afsæt i en faktisk gennemført opgaveløsning, som fandt sted på min nuværende arbejdsplads i løbet af 2 dage i uge 30/2004. Det giver mig således mulighed for at bibringe opgaven et (svagt) skær af "aktionsforskning", trods det at jeg er den eneste agerende i de forskellige tænkte "roller" her i opgaven.

 

I den virkelige situation blev jeg adviseret en fredag eftermiddag om at "på mandag skal vi (opdraggiveren og jeg, min tilføjelse) skrive en tekst der skal sendes til England", men det ser vi på mandag formiddag". Mandag ved ti-tiden blev jeg så præsenteret for en række tekstuddrag, hvoraf 3/4 var på dansk og stammede fra to forskellige dokumenter og 1/4 udgjordes af et uddrag af en artikel, der tidligere var blevet publiceret i et engelsk fagtidsskrift.

 

Det var min opgave at producere en oversættelse af de danske uddrag og derefter sammenskrive til en engelsk tekst, således at vi sidst på dagen kunne sende pr. mail til England. Efter min første version forelå var der i øvrigt noget der skulle udelades og andet der skulle medtages, hvorfor der skulle ny-oversættes ca. 3/4 håndskrevet A4 side fra dansk til engelsk. Det var ikke klart for mig fra begyndelsen præcis hvem modtager/læser var eller præcis hvornår der var deadline. Jeg fik også senere at vide, at der var en anden medarbejder, der arbejdede på noget talmateriale, som skulle indsættes i dokumentet i form af en tabel. I løbet af processen blev det klart for mig at modtageren var en journalist ved et engelsk fagtidsskrift indenfor pensionsområdet, der havde givet tilsagn om at skrive en artikel om Danish Pension A/S og derfor havde brug for opdateret basisinformation.

 

Det var den første engelsksproglige opgave jeg var blevet stillet, når bortses fra enkelte e-mails, efter jeg begyndte i stillingen ultimo maj i år, altså knap 2 måneder tidligere. Den færdige tekst, ca. 3 normalsider (bilag 07), blev sendt tirsdag kl. 17.00 (altså ca. 1 døgn efter den oprindelige dead-line jeg havde fået oplyst). Efter selv at have talt direkte med journalisten viste det sig imidlertid tidsnok til, at hun kunne nå at arbejde videre med artiklen. Den samlede produktionstid beløb sig altså til ca. 12 timer. Den færdige og betydeligt kortere artikeltekst (bilag 06) modtog min opdraggiver til godkendelse onsdagen middag. Der skulle ikke foretages rettelser og artiklen blev godkendt og returneret pr. mail umiddelbart efter.

 

 

Betragtninger over denne beskrevne arbejdssituation

 

Med ovenstående har jeg i korte træk beskrevet hvordan jeg oplevede en faktisk arbejdssituation. Den adskiller sig i øvrigt på ingen måde væsentligt fra mange tidligere oplevelser jeg har haft, tværtimod kunne den kaldes på mange måder "arke-typisk".

 

Jeg har derfor valgt at opstille min "case" på denne baggrund, idet jeg ser det som en væsentlig kvalitet at teksten (projekt casens "slutprodukt") er aktuelt og autentisk, og dermed repræsenterer hvad jeg i min opgavebesvarelse til Prove 1 benævnte "the good-enough written text". Da jeg imidlertid ikke har noget ønske om at fokusere på den aktuelle virksomhed, har jeg "anonymiseret" teksten en smule, idet jeg har omskrevet egennavne og i stedet for tal og procentsatser har indsat et "N/A". En tabel er udeladt med samme begrundelse. Herudover har jeg ikke ændret i originaldokumentet.

 

 

Betragtninger over de enkelte aktiviteter i projektforløbet

 

Jeg forestiller mig projektforløbet ved at spole "filmen" tilbage og derefter simulere en anden måde at løse en konkret opgave på.

 

Det er vigtigt at holde sig for øje at læringssituationen er forskellig fra en hverdags arbejdssituation. Jeg, dvs. PV, vil ikke eksplicitere mine baggrundserfaringer i detaljer, da det ikke er et mål med projektet at PD lærer eller prøver på at "imitere" min måde at arbejde på. Derimod er det hele omdrejningspunktet, at PD bliver bevidst om egne forudsætninger og kvalifikationer og derigennem motiveres til at definere egne mål for læring og arbejde.

 

 

Feedback - betragtninger over projektlederens rolle og opgaver

 

Jeg forestiller mig og håber, at jeg gennem "situationsbestemt" vejledning vil kunne støtte deltageren i at fastholde fokus på de til enhver tid i processen vigtigste problemstillinger, som PD må forholde sig til for at der sker en passende progression i skriveprocessen.

 

Ved situationsbestemt vejledning forstår jeg, at deltageren har mulighed for at redegøre for sine hypoteser overfor vejleder. Det vil med andre ord sige, at vejleder skal skabe den nødvendige ramme for åben dialog og metakom­munikation om de mål, metoder og midler, der skal løbende skal afstemmes for at der kan ske læringsmæssig progression.

 

 


 

Del 2 - Metode - produktion af website med adgang til programmet Markin3

 

 

 

Produktion af websiden (link) i Adobe Go Live, version 6 på en Windows 2000 platform

 

Jeg oplevede det ikke som "a piece of cake" at forstå og at bruge FrontPage, da det blev gennemgået under en workshop på et weekend seminar. Jeg har i stedet benyttet programmet Adobe Go Live - ikke fordi det er nemmere - men fordi jeg kender flere der bruger det program, og jeg var på forhånd klar over, at det ville blive lettere for mig at søge svar på de mange problemer, jeg vidste jeg ville løbe ind i. Efterfølgende har jeg så tænkt mig at eksportere til FrontPage, og dermed få en mulighed for at danne mig et indtryk af begge programmer.

 

Da opgaven her er min første hjemmeside-produktion, er jeg undervejs stødt på et mindre hav af problemer, og uhensigtsmæssigheder som det hedder i Windows jargon, og jeg kunne formulere mindst hundrede spørgsmål i retning af "hvorfor sker der nu det og det?", "er der en fejl i programmet eller er det mig der ikke forstår dets logik", etc.etc. Jeg har i hvert fald måttet sande, at den tidsramme jeg har defineret for min Prove 2 opgave­løsning, 2 arbejdsuger eller ca. 75 hands-on "mandetimer" absolut ikke har vist sig tilstrækkelig til, at jeg har kunnet omsætte mine idéer til det it-produkt, jeg på forhånd havde forestillet mig skulle blive resultatet.

 

Her har jeg endnu engang erfaret, at det er svært at holde balancen i arbejdsprocessen, når der står et færdigt resultat og blinker på den indre billedskærm.

 

Jeg vil i det følgende beskrive nogle af de (praktiske) problemer jeg har oplevet undervejs med hhv. Windows programmerne, Adobe og Markin3 (og mht. mine kompetencer som it-bruger vurderer jeg almindeligvis mig selv til et rundt 8-tal i gennemsnit for MS Office Word, Excel, PowerPoint og Outlook):

 

 

 

A)     Windows programmer autogenererer ofte "ekstra" filer. Det har jeg før hørt edb-fagfolk beklage sig over. Jeg har nu selv erfaret at der autogeneres en "ekstra" fil når man i Word bruger "gem som web-side". For eksempel prøvede jeg med word-filen "Bilag 6" der indeholder "tekstboxe" - og da jeg efterfølgende loadede web-filen ind i FrontPage gik programmet ned. Ikke tillidvækkende funktionalitet mellem to Windows programmer, som med rimelighed kan forventes at være "designet til at passe sammen". Det kunne derimod godt lade sig gøre at loade og gemme filen i Adobe og preview viste at det virkede. I preview så filen næsten ud som den oprindelige Word version. Prøvede jeg derimod at åbne Adobe filen fra Frontpage var resultatet (igen) ulæseligt. Det alene bekræftede mig i at det var et godt valg at benytte Adobe.

 

B)     Min web-side er designet på basis af tabeller. Det valg er truffet, fordi jeg umiddelbart oplever det som lettere at styre for mig som ikke-øvet bruger. Den midterste/bredeste kolonne er indstillet til at vise tekst dynamisk, dvs. at hele teksten til hver en tid er synlig  når siden ses gennem en browser (hvad enten f.eks. "Foretrukne" er slået Til/Fra).

 

C)     Det har ikke været mig muligt at løse et problem med at jeg ikke kan læse filen efter af have sendt en testversion til en anden e-mail adresse. En forklaring kunne være at det er en "demo-version" af Markin3 jeg arbejder med.

 

 

 

Eksport af Adobe version til FrontPage

 

 

Markin3 -observationer under anvendelse

 

Jeg har delvist tilpasset Markin3 til de faseinddelte aktiviteter i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

 

Principperne bag faseinddelingen, og dermed tilpasningen af rettenøglerne i Markin3, giver at følgende "hoved­overskrifter" kan formuleres for de enkelte faser

 

 

 

Selve brugen af Markin3 som redskab i forbindelse med feedback er meget enkel, og formuleres af Mark Holmes, der er indehaver af rettighederne til Markin3, således:

 

The process of marking a single piece of work using Markin has three stages:

·         Importing the student's text

·         Marking the text using annotations, comments, and grades;

·         Exporting the marked work in a format suitable for the student.

Helt så enkelt synes jeg nu ikke det var. Jeg har for eksemplets skyld tilpasset 2 knappaneler på dansk, til hhv. fase 1 og fase 2. I den afsluttende fase, hvor der fokuseres på formalsproglige aspekter, synes jeg udmærket programmets standard knappanel (engelsk) kan anvendes.

 

Med hensyn til de filer jeg har genereret under Markin3, har jeg ikke været i stand til at gennemskue hvorvidt jeg kan gøre dem tilgængelige via min web-site. De vil derfor (formentlig) kun være tilgængelige i kraft af at jeg vedhæfter dem til den "eksamensfil", jeg sender til Toni Kusk.

 

Da det er en demo-version af Markin3 jeg har arbejdet med, har det kun været muligt at indsætte annotationer og kommentarer i et ganske kort tekstuddrag ad gangen. Jeg havde tænkt mig at lave eksempler på mulige kommentarer til hver fase, men har måttet sande at det kan jeg ikke nå i forbindelse med denne opgavebesvarelse.

 

 

Begrundelse for det valgte layout

 

Jeg benytter til al tekst skriften Verdana (hhv. 12, 14 og 16 pkt), som er en sans-serif font specielt udviklet til web-brug.

 

Jeg har indsat et billede på forsiden som baggrund for opgaveteksten - fordi jeg (helt subjektivt) synes billedet/motivet  passer godt til sideformatet, og fordi det relaterer sig til den Intranet "reklame side", der skal få et antal medarbejdere til at melde sig til at deltage til projektet. Min idé hertil er at lancere projektet under titlen "flyv fremtiden i møde - skriv bedre engelsk". Siden er i øvrigt udformet så man ikke skal scrolle for at kunne se det hele, da det ikke er hensigtsmæssigt på den første side der møde brugeren.

 

Det er tilstræbt at brugerens vej mod målsiden er kortest mulig, altså helst kun tre klik før man befinder sig der hvor man vil være (jf. Jacob Nielsens "keep it simple" anvisning).

 

 


 

--- o0o ---

 

 

Del 3 - Konklusion (kun i mail-version)

 

Kan denne opgaveløsning, og min projekt-case som den er beskrevet i bilag 01, imødegå de mål jeg formulerede indledningsvis?

 

 

 

Selvreflektion (kun i mail-version)

 

 


Bilagsoversigt:

 

Bilag 01: Link

Bilag 02: Link

Bilag 03: Link

Bilag 04: Link

Bilag 05: Link

Bilag 06: Link

Bilag 07: Link

 

Litteraturliste:

 

 

Illeris, Knud, "Voksenuddannelse og voksenlæring" (2003), Roskilde Universitetsforlag,

 

 

Alrø, Helle - redigeret af (1996 / 2001): "Organisationsudvikling gennem dialog", Aalborg Universitetsforlag

 

 

Danielsen, Oluf et.al.; "Læring og Multimedier" (1997), Aalborg Universitetsforlag

 

 

Wahlgren, Bjarne, Rattleff, Pernille et.al. (2002): "Refleksion og læring, kompetenceudvikling i arbejdslivet", Samfundslitteratur.

 

 

Qvortrup, Lars (2002, 2.udg.): "Det hyperkomplekse samfund", Gyldendal

 

 

Winther-Jensen, Thyge (1996, 2.udg): "Voksenpædagogik, grundlag og ideer", Akademisk Forlag.

 

 

Lennéer-Axelson, Barbro og Thylefors, Ingela (1991, 3.rev.udg.): "Arbejdsgruppens psykologi", Reitzels Forlag.

 

 

Eklund, Susan (2001): "Medansvar for læring i voksenuddannelse", Christian Ejlers' Forlag

 

 

Flyvbjerg, Bent (1996): "Rationalitet og Magt, bind I, Akademisk Forlag

Til top